• صفحه اصلی
  • » ویدئو/ طرز صحبت کردن یک کاندیدای تایید صلاحیت شده با خبرنگاران...

» محمد غرضی

ویدئو/ طرز صحبت کردن یک کاندیدای تایید صلاحیت شده با خبرنگاران

محمد غرضی: بساط ساز و تنبک و تنبور را جمع می کنم‎

محمد غرضی که سال ها از عرصه اجرا و مدیریت دور بوده است می خواهد هم بساط ساز و تبنک را جمع کند و هم برای معاونین استانداران حکم ده ساله بزند. او به نحوه تعیین نمایندگان مجلس و شوراها هم انتقاد دارد.