• صفحه اصلی
  • » دولت سند مرگ محیط زیست را امضا کرد...

» محمد درویش

دولت سند مرگ محیط زیست را امضا کرد

بر اساس مصوبه هیأت وزیران در واپسین لحظه‌ها از آخرین روز کاری سال 91 از این پس، سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قانونی نمی‌تواند سد راه فعالیت‌های معدنی، حتا در درون مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود، چه رسد به این که بخواهد بر کیفیت این فعالیت‌ها در بیرون مناطق تحت حفاظت رسیدگی و نظارت کند!