» محمدرضا ملکیان

کیهان، فرقه رجوی و اسرائیل

مشابه بودن رفتار بخشی از اصول گرایان در دفاع از انقلاب و اسلام را با شيوه مجاهدين خلق در ذات رفتار مشترک آنها باید جستجو نمود . خصوصیات بارز مشترک این دو : “مخالفت با دموكراسي”، “تمامیت خواهی” و “بنيادگرایی” بوده، همچنین به “قدرت” اصالت مي‌دهند و به “حذف خشونت‌بار” منتقدان و مخالفان خود معتقدند. با اين تفاوت كه فرقه رجوی به سهولت تمام مي‌تواند عملكرد خود را به مباني “انقلابيگري حرفه‌اي” به روايت ماركسيسم روسي مستند كند، ولي اقتدارگرايان متأخّر با تكلّف، تصنّع و صعوبت نيز نمي‌توانند رفتارشان را مستند به انديشه و روش امام و حاكميت برخاسته از انقلاب اسلامي كنند.

عصر جدید و کوتاه شدن زمان بالندگی و بازندگی

در عصر جدید به کمک تکنولوژی ارتباطات، همانند سابق حقیقت دین و ارزشها اجتماعی به آسانی خرج هویت اش نخواهد شد. به عبارتی طرفداران حقیقت با بهره گیری از تکنولوژی عصر اطلاعات دیگر نخواهند گذاشت هویت مداران به راحتی حسهای تاریخی و هویتی را بر تن جنبشهای سیاسی و اجتماعی حامیان خویش بپوشاند.

حذف کنندگان و حذف شوندگان

منطق جامعه شبکه ای همه بخشهای جهان را در ساختار های بنیادین زندگی به هم پیوسته و روز بروز هم پیوسته تر می کند. در نتیجه حذف اجتماعی و کنار نهادن بخشی از مردم برای صاحبان قدرت بسیار هزینه بردار و ناممکن است.