• صفحه اصلی
  • » همه دنياي امروز توطئه و دشمني و كينه نيست...

» محمدتقي فاضل ميبدي

همه دنياي امروز توطئه و دشمني و كينه نيست

ما در حوزه فقاهت، اجتهاد و اصلاحات ديني بايد فكري كنيم و درك كنيم كه همه دنياي امروز توطئه و دشمني و كينه نيست؛ در كنار همه اينها عقلايي نشسته‌اند و براي بهبود زندگي بشر مي‌انديشند و اسلام و سيره پيامبر و متن قرآن اين اجازه را مي‌دهد كه با بناهاي عقلا در جهان امروز تعامل و تباني كنيم، زيرا پشت سر همه پديده‌هاي مدرن سه چيز وجود دارد كه در اسلام هم وجود دارد؛ عقل، عرف و عدالت.»