• صفحه اصلی
  • » با پایان 4 سال حبس؛ محسن صادقی نور از زندان اوین آزاد شد...

» محسن صادقی نور

با پایان 4 سال حبس؛ محسن صادقی نور از زندان اوین آزاد شد

محسن صادقی نور با مرخصی متصل به آزادی، با تاخیر چند روزه به علت غیبت در دوران مرخصی، از زندان اوین آزاد شد.