» محسن رشید

سردار رشید: ما مقصریم

رفتار شناسی نسل چهارم را باید از هم نشینی و مجاورت با نسل سوم بررسی کرد. نسل چهارمی‌ها کلا از بن و پایه بی‌خیال و راحت بودند و شاید تا چند سال اخیر، خیلی هم درد اجتماعی نداشتند. درعین حال حادثه‌ای که به وقوع پیوست و آن موجی که به وجود آمد، یک نقطه برگشت بسیاربزرگی برای نظام بود. نسل چهارمی‌ها که تا قبل از آن از ما می‌پرسیدند، چرا انقلاب کردید؟ و اگر شما انقلاب نکرده بودید، ما سرنوشت خوبی داشتیم، در آن برهه با ما نسل دومی‌ها و اولی‌ها ادراک مشترک پیدا کردند. فهمیدند که انقلاب برای چه و هزینه کردن برای انقلاب یعنی چه. ولی ما این فرصت را سوزاندیم: اینکه نام خمینی بر سر زبان نسل چهارمی‌ها جاری می‌شد به اعتقاد من مقدس‌ترین اتفاق بود که از آن به خوبی استقبال نشد.

سردار محسن رشید: رد صلاحیت هاشمی نشان داد که سیاست فعلی از راه امام خمینی جداست

صبر می کنیم/ غمی نیست/ هاشمی برنده شد/ همچنانکه همه ایثارگران تاریخ برنده هستند/ هاشمی آبرویش را وسط گذاشت/ تا خط امام برنده شد / رد صلاحیت او به عنوان شاگرد مبرز مکتب سیاسی امام، نشان داد آنچه امروز درکشور می گذرد از راه خمینی جداست/ و خمینی همچنان زنده است/ هرچند متاسفانه جام زهری به کام جامعه ریخته شد که تاریخ هرگز آن را فراموش نخواهد کرد