• صفحه اصلی
  • » تابش خبر داد: ارائه گزارش محرمانه از حساب ذخیره ارزی به كمیسیون تلفیق...

» محرمانه

تابش خبر داد: ارائه گزارش محرمانه از حساب ذخیره ارزی به كمیسیون تلفیق

تابش گفت:”اگرچه نمی‌توانم میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را به دلیل محرمانه بودن آن اعلام كنم اما در این حساب آنقدر موجودی وجود دارد كه دولت بتواند به اجرای این قانون بپردازد.”