• صفحه اصلی
  • » گفتگو با همسر یک زندانی سیاسی؛ نگرانی از وضعیت مجید معین...

» مجید معین

گفتگو با همسر یک زندانی سیاسی؛ نگرانی از وضعیت مجید معین

مجید معین، زندانی سیاسی محبوس در اوین به دلیل شکستگی پا و عدم انتقال وی به بیمارستان در شرایط نگران کننده ای بسر می برد. وی نه تنها از مرخصی استعلاجی محروم است، بلکه به دلیل رسانه ای شدن وضعیت جسمانی اش، از ملاقات حضوری نیز محروم شده است.