» مجتمع پتروشیمی

خودکفایی به بهای سرطان‌زایی

بنزین تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی، خطر سرطان‌زایی برای مردم دارد. این طرح در دولت اصلاحات مورد برسی قرار گرفت و رد شد. بیژن زنگنه هم این طرح را هم غیر اقتصادی خواند و هم خطرناک. رییس کمیسیون انرژی هم در این خصوص هشدار داده است.

یک فعال کارگری: باید پاسخ‌گوی بازماندگان کارگران کشته شده در پتروشیمی بود

یک فعال کارگری می‌گوید: نباید اجازه داد که روند رسیدگی به پرونده کشته شدگان انفجار اخیر مجتمع پتروشیمی پردیس به سرنوشت پرونده کارگران قربانی معدن بابت نیزوی کرمان دچار سرگردانی شود.