» مجاهد

درباره انحلال دو حزب قانون‌گرا

انحصارطلبان حاکم درحالی براي انحلال احزاب و تک حزبی کردن نظام سیاسی تلاش می کنند كه به برکت جنبش سبز شرایطی فراهم آمده است که طرف های درگیر منازعه های دهه نخست انقلاب مي‌توانند حوادث آن دوره را با رویکرد انتقادی مورد بررسی قرار دهند.