• صفحه اصلی
  • » گفتگویی ماندگار با میرحسین؛ یک، جلوش تا بینهایت سبزها...

» ما بیشماریم

گفتگویی ماندگار با میرحسین؛ یک، جلوش تا بینهایت سبزها

مگر غیر از این هم ممکن است که یک حکومتی ۲۶سال سابقه خودش را خودش زیر سوال ببرد و با بحران مشروعیت مواجه نشود .فراموش نکنیم کسانیکه از مردم سالاری دینی دم میزدند امروز جرات برگزاری انتخابات شورا ها را هم ندارند ….‬