» ماه گرفتگی

فردا؛ ماه گرفتگی نیمه سایه ای

بهترین زمان مشاهده این پدیده نیم ساعت بعد و نیم ساعت قبل از ساعت 37 دقیقه بامداد (زمان گرفت) خواهد بود؛ چراکه در این زمان ماه مقداری تیره می‌شود.