• صفحه اصلی
  • » دادگاه وحید لعلی پور، 30 مرداد ماه برگزار می شود...

» لعلی پور

دادگاه وحید لعلی پور، 30 مرداد ماه برگزار می شود

لعلی پور دفاعیات آخر خود را در دادسرای اوین، یک روز پیش از آزادی ارائه کرد و اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن نظم عمومی، عنوان شد که هیچ کدام از این اتهامات دارای مصداق نبوده است.