• صفحه اصلی
  • » محتشمی پور: آقای رضایی هیچ معنای شکنجه و زندان انفرادی را می دانید؟!...

» قخرالسادات محتشمی پور

محتشمی پور: آقای رضایی هیچ معنای شکنجه و زندان انفرادی را می دانید؟!

آقای رضایی حضرتعالی معنای زندان را آن هم در سلول انفرادی که به تعبیر رهبری خود فی نفسه مصداق شکنجه است برای مدیران و خدمتگزاران پاک و صادق نظام و انقلاب و بهترین فرزندان این ملک و ملت توسط مدعیان حفظ نظام و ارزش های آن می دانید؟ و آیا هیچ گونه اطلاعی از شرایط سخت و غیرقابل تحمل فیزیکی، بهداشتی و روانی آن طی ماه ها اسارت دارید؟