• صفحه اصلی
  • » اجرایی نشدن قانون همسان سازی حقوق پس از 4 سال...

» قانون همسان سازی حقوق

اجرایی نشدن قانون همسان سازی حقوق پس از 4 سال

رئیس کانون عالی بازنشستگان: اجرایی شدن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را چهارسال است که پیگیری می کنیم و بدین منظور تا به حال 5 نامه به رئیس جمهور نوشته ایم که آخرین نام در تاریخ 7 ازدیبهشت ماه به دست احمدی نژاد داده شد اما متاسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشده است.