• صفحه اصلی
  • » اعلام مبلغ زکات فطره از سوی مراجع تقلید...

» فطریه

اعلام مبلغ زکات فطره از سوی مراجع تقلید

طبق نظر مراجع تقلید، حداقل زکات فطره قابل پرداخت، مبلغ 1500 تومان معادل قیمت سه کیلوگرم گندم است. همچنین بر اساس فتوای آیت الله صانعی، پرداخت فطریه به نهادها و مراکزی که اطمینانی به مصرف صحیح این مبالغ توسط آنها وجود ندارد، مجاز نیست.