• صفحه اصلی
  • » “فاطمه راگرفتند، یک کارت شهید دادند”...

» فاطمه سمسار پور

“فاطمه راگرفتند، یک کارت شهید دادند”

کلمه درد هم کم است در مقابل این چیزی که ما کشیدیم و می کشیم. صبح برای یک لقمه نان حلال بیرون میروی زنت را می کشند، پسرت را غرق در خون می کنند و پسر دیگرت همه را از پنجره می بیند. آخر این چه رسمی است؟