» علی مزورعی

یاد یاران

یاد مرحوم احمد آقای بورقانی که عضو نبود اما برای جبهه از هیچ کمک و کاری مضایقه نداشت و یارغار جبهه درهمه فعالیتها بود بر سر در دفتر خاطرات جبهه ماندگار است. یاد و نام مرحومان مهندس عزت الله سحابی، هدی صابر و عالم ربانی احمد قابل که از همراهان فکری و سیاسی جبهه بودند و هرگاه از آنها برای همفکری و تبادل نطر درخواست و دعوت می شد باطیب خاطر و متواضعانه در جبهه حضور می یافتند و سرمایه فکری و تجربه های سیاسی خود را با خلوص دراختیار اعضای جبهه قرار می دادند، و همچنین همراهی های مرحوم هاله سحابی گرامی می داریم و یاد همه دیگرانی که امروز در زندان ستم هستند و در کنگره ها و مراسم ها همیشه میهمان جبهه بودند.