» علی شمس اردکانی

بیماری ۷۰ ساله اقتصاد ایران

در حال حاضر اولویت اختصاص ارز را به واردات کالاهای عمومی داده اند در حالیکه باید این ارز را به بخش اشتغال و توسعه صنعت اختصاص داد. همه می دانند که برای حفظ شرایط باید ارز را به بخش صنعت و توسعه آن اختصاص داد که قطعا در پی آن اشتغالزایی خواهد بود و بسیاری از مشکلات را برطرف می کند.