» علی خدا بخش

علی خدابخش هم از زندان آزاد شد

به گزارش کلمه علی خدابخش که تیرماه امسال برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شده بود ساعتی پیش از زندان ازاد شد.