• صفحه اصلی
  • » رئيس دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر بازداشت شد...

» علی بدرقه

رئيس دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر بازداشت شد

علي بدرقه رئيس دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر بازداشت شد.