• صفحه اصلی
  • » نامه “علیرضا عاشوری” عضو ستاد میرحسین به بازجویش...

» علیرضا آشوری

نامه “علیرضا عاشوری” عضو ستاد میرحسین به بازجویش

آنروز که امیددر تنهایی به دیوار سلولش میکوبید و ضربه هایش چون پتکی بر سرم فرودمی آمد روزه بودم و یکی سپید، شدآنروز که زندانبان نماز جماعتمان را به سخره میگرفت و ریاکارمان میخواند روزه بودم ویکی سپید شد، آن روز که تلفنی با بغض فرو خورده مادرم صحبت میکردم و صدای گریه های پدرم را می شنیدم روزه بودم و یکی سپید شد.