• صفحه اصلی
  • » تلخ و شیرین های زندگی منصور اسانلو از زبان همسرش...

» عروس اسانلو

تلخ و شیرین های زندگی منصور اسانلو از زبان همسرش

همسر اسانلو می گوید:”تلاش می کنند برای آقای اسانلو مدارک غیرواقعی توسط زندانی های دیگر درست کنند .در صورتی که همسرم آدم قانون گرایی است . او دنبال هرج و مرج نیست. اما متاسفانه باز هم قصد دارند برایش پرونده سازی کنند تا باز هم زندانی اش کنند .”