» طرح

طرح/ بدرقه امیدوارانه

طرحی از سلمان طاهری روزنامه شرق