• صفحه اصلی
  • » نماینده بجنورد: دولت از سه سال قبل، جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را تعطیل ...

» صندوق تامین اجتماعی

نماینده بجنورد: دولت از سه سال قبل، جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را تعطیل کرده

سه سال است که جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برگزار نشده است و به معاونت نظارت مجلس نیز اعلام کرده ایم تا برای تشکیل جلسات شورا به دولت تذکر دهد.

افشای جزئیات تازه‌ای از دخالت‌های دولت در تامین اجتماعی

حضور مدیران دولتی در هيأت مديره صندوق تأمين اجتماعي از مصاديق بارز دوشغله بودن و مغاير با اصل 141 قانون اساسي و همچنين ساير قوانين است و بر اساس قانون باید به مجازات انفصال از خدمت موقت از شش ماه تا يك سال محکوم شوند و وجوه دريافتي آنها از شغل دوم نیز مسترد شود. / رئيس هيأت مديره صندوق در گفتگو با نشريه داخلي صندوق تأمين اجتماعي اعتراف به بحراني بودن پيشي گرفتن مصارف بر منابع سازمان داشته، یعنی نهادي كه بيش از 50 سال يار دولت‌ها بوده است، با اعلام ورشكستگي به بار دولت‌ها تبديل خواهد شد.

ورشكستگي زودهنگام در كمين صندوق تامين اجتماعي

اگر دولت بنا نداشته باشد در مدار قانون‌گرايي حركت كند و تمام تصميمات منطبق بر قانون نباشد حتي داشتن يك قانون خوب و يا يك تصويب‌نامه درست نمي‌تواند حركتي به سمت تعالي و رشد و كارآمد كردن يك نظام اداري به ارمغان آورد.