• صفحه اصلی
  • » دولت به یک شرکت ورشکسته قرارداد ملی می‌دهد...

» صدرا

دولت به یک شرکت ورشکسته قرارداد ملی می‌دهد

دولت به یک شرکت ورشکسته که مدیر عاملش داد از ورشکستگی شرکت و اوضاع خراب آن در کوی‌و برزن می‌زند قرارداد ملی می‌دهد، بالاخره آبروی دولت در سطح بین‌المللی مطرح است پس نتیجه اینکه دولت هم می‌داند قرارداد قابل اجرا نیست و گرنه آن را به یک شرکتی که حداقل مدیر عاملش به شرکتش اعتقاد دارد می‌داد.