» شيرزاد عبداللهي

آتش در مدرسه

معلوم نيست كه اين كپسول‌ها سالانه شارژ مي‌شوند يا نه و ثانيا هنگام بروز خطر چه كسي و چگونه بايد از آنها استفاده كند؟ در اين حادثه هم مثل حوادث قبلي هيات‌هايي مامور بازديد و تهيه گزارش مي‌شوند، چند روزي از مسوولان آموزش و پرورش انتقاد مي‌شود اما به زودي آب‌ها از آسياب مي‌افتد و مساله عادي مي‌شود و مسوولان كه ابتدا با قربانيان همدردي مي‌كنند روحيه خود را بازسازي كرده و معمولا در نقش طلبكار ظاهر مي‌شوند. به نظر مي‌رسد در اين حادثه هم مثل حوادث مشابه آخر سر معلوم نشود كه چه كسي قصور كرده يا تقصير داشته است و نهايتا بخاري استاندارد مدرسه به عنوان مقصر معرفي شود. بدترين استدلال هم اين است كه گفته شود بروز چنين حوادثي طبيعي است.