» شوشتر

در شوشتر خاکستر می بارد

“بارش بی‌امان خاکستر در روزهای گذشته از آسمان شوشتر سبب شده است تا بسیاری از افراد کهنسال و خردسال برای حفظ سلامت خود در خانه بمانند.”