• صفحه اصلی
  • » انتقاد عضو شورای انقلاب فرهنگی از برخورد سیاسی با دانشگاهها...

» شورای عالی انقلاب فرهنگی

انتقاد عضو شورای انقلاب فرهنگی از برخورد سیاسی با دانشگاهها

متاسفانه به نظر می رسد که فکر واحدی برای این مهم و به ویژه ساماندهی اوضاع دانشگاه ها وجود ندارد. این که به خاطر برخورد سیاسی با یک دانشگاه ما بیاییم در یک دانشگاه دیگر به طور بی رویه دانشجو بگیریم، دود آن به چشم مردم می رود و تولید علم به معنای واقعی هم در کشور رخ نمی دهد.

شورای انقلاب فرهنگی، قانونی نیست

شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجعی است خاص و استثنایی که از آن در قانون اساسی نامی به میان نیامده است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند که به هر تقدیر، اجرا می شود اما مشمول تعریف قانون نیست. بر اساس قانون اساسی قوای سه‌گانه یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه مستقل هستند و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بستری شده است برای تصویب قوانین و بعضی از اهداف و برنامه‌هایی که قوه مجریه دارد و این صحیح نیست.