• صفحه اصلی
  • » پنج عضو غير دائم شوراي امنيت انتخاب شدند...

» شوراي امنيت

پنج عضو غير دائم شوراي امنيت انتخاب شدند

پنج عضو غير دائم شوراي امنيت براي يك دوره دو ساله در سي وچهارمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل انتخاب شدند.