» شهید محمد منتظری

آری! شهید محمد نبود تا ببیند…

مي گويند انقلاب فرزندان خويش را مي‎خورد… اين انقلاب نيست‏ ‏كه فرزندان خود را مي‎خورد، بلكه فرصت طلباني كه در گذشته مخالف‏ ‏انقلاب بوده اند، لباس عوض كرده و شعارهاي تند و افراطي در ظاهر به‏ ‏نفع انقلاب مي‎دهند؛ اينها هستند كه توده ها را فريب داده و فرزندان‏ ‏انقلاب را نابود مي‎كنند.