• صفحه اصلی
  • » دو سال حبس تعزیزی برای لیلا توسلی...

» شهرام فرجی زاده

دو سال حبس تعزیزی برای لیلا توسلی

لیلا توسلی به عنوان شاهد عینی کشته شدن یکی از شهروندان توسط خودرو نیروی انتظامی و عبور از روی جسد وی، به استناد ماده 610 قانون مجازات و با رعایت ماده 46 قانون مجازات به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شد.