• صفحه اصلی
  • » نمایشگاه مجازی آثار هنری معترضان؛ منتخبی از پوسترها و طرح ها + فایل برای دانلود...

» ششصدمین روز حصر

نمایشگاه مجازی آثار هنری معترضان؛ منتخبی از پوسترها و طرح ها + فایل برای دانلود

طرح هایی که در این دفتر به تصویر آمده، همگی با توجه به آنچه در فوق آمد تنظیم و گردآوری شده است. آینه ای است تاریخی از آنچه ملت آفریدند و پیش از انتخابات آغاز کردند و پیش آوردند. این نقوش بر اساس همان توالی تاریخی که رخدادهای واقعه را به هم می پیوست، طرح ها و پوسترها و گرافیک ها و نقاشی ها و تصاویری که خلق می شد، گرد هم آمده است تا این توالی تاریخی؛ تغییرات ذهن، دست و هنر و اندیشه مردم در طول زمان خلق و انتشار این آثار را نشان دهد.