• صفحه اصلی
  • » مدیر مسئول اطلاعات: امام تاکید داشتند که حقایق و واقعیات از مردم کتمان نشود...

» سید محمود دعایی

مدیر مسئول اطلاعات: امام تاکید داشتند که حقایق و واقعیات از مردم کتمان نشود

محمود دعایی می گوید:” امام شخصاً خودشان روزنامه مطالعه می‌کردند و نوعی آشنایی و اشراف بر مسایل مطبوعاتی داشتند و به دلیل همین گاهی آنچه را به نظرشان می‌رسید که صحیح نیست نقد و اعتراض می‌کردند. “