» سید علیرضا بهشتی

انصاف بهشتی

بهشتی خود به اهمیت این اصل اخلاقی بنیادین اشاره دارد: مسلمانی یک کلمه است و بس، آن هم انصاف است… . یعنی دشمنی‌نورزیدن با حق، در برابر حق، سلم و صلح و تسلیم‌داشتن. موضع‌گیری مسلمان در برابر حق این است، ولو این حق به ضرر او باشد.

روند قضایی پدرم بیشتر شبیه گروگانگیری است

فرزند علیرضا بهشتی می گوید:” روند بازداشت پدرم روند قضایی نیست بیشتر شبیه یک گروگانگیری است. کسی باورش نمی شود که بهشتی تبانی کرده و اقدام کرده علیه امنیت. این عملکرد مسئولان در حافظه تاریخی ملت می ماند. مردم حافظه تاریخی قوی دارند. فقط به مسئولان می گویم این قدرتی که از آن استفاده می کنید، یک روز از میان می رود و خیلی ما صبوریم و پادزهر این قدرت همین صبر است.”