• صفحه اصلی
  • » سیدمحمد هاشمی: اگر ماموران به بدن کسی تعرض کنند عملی مجرمانه و قابل پیگیری است...

» سیدمحمد هاشمی

سیدمحمد هاشمی: اگر ماموران به بدن کسی تعرض کنند عملی مجرمانه و قابل پیگیری است

تفتیش بدنی برای احتیاط از اینکه افراد برای مثال اسلحه یا مواد مخدر نداشته باشند، انجام می گیرد. به طور کلی تفتیش بدنی برای بازبینی از این جهت است ولی اگر تفتیش بدنی از حد خود فراتر رود، ورود به خلوت افراد محسوب می شود که هرکسی حق ورود به خلوت افراد را ندارد. در این میان اگر از سوی ماموران به بدن کسی تعرض شود یا حرکت زشتی در این خصوص رخ دهد مشخص است که عمل مجرمانه ای رخ داده است و قابل پیگیری است.