• صفحه اصلی
  • » سارا شورد به دفتر حفاظت از منافع آمریکا تحویل داده شد...

» سه متهم آمریکایی

سارا شورد به دفتر حفاظت از منافع آمریکا تحویل داده شد

سارا شورد پس از ارائه ضمانت نامه بانکي دال بر توديع وثيقه از زندان آزاد و به مقامات سفارت سوئيس در ايران به عنوان حافظ منافع آمريکا تحويل شد.