• صفحه اصلی
  • » اعلام زمان دادگاه سه تبعه آمریکایی...

» سه تبعه امریکایی

اعلام زمان دادگاه سه تبعه آمریکایی

صبح روز 15 آبان ماه براي رسيدگي به پرونده موكلانم – شين بائر، سارا شورد و جاش فتال – از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تعيين شده است.