• صفحه اصلی
  • » نامه سفیران سبز امید خطاب به مرسی: در سفر به تهران جویای وضعیت رهبران جنبش سبز شوید...

» سفیران راه سبز امید

نامه سفیران سبز امید خطاب به مرسی: در سفر به تهران جویای وضعیت رهبران جنبش سبز شوید

سرنوشت دیکتاتورهایی که به رای مردمشان پشت کردند را به آنها یادآور شوید و از آنها بخواهید که بجای تکیه کردن بر نهاد‌های نظامی برای اداره کشور، گوش به حمایت‌های مردمی فرا دهند. این اقدام شما میتواند گامی در جهت پیوند بیشتر مردم کشورهای منطقه باشد.