• صفحه اصلی
  • » مدیر مسئول روزنامه بهار بازداشت شد...

» سعید پور عزیزی

مدیر مسئول روزنامه بهار بازداشت شد

سعید پور عزیزی، مدیر مسئول روزنامه بهار به دلیل شکایت مدعی العموم بازداشت شد.