• صفحه اصلی
  • » سعید الله بداشتی، رییس ستاد جوانان روحانی آزاد شد...

» سعید الله بداشتی

سعید الله بداشتی، رییس ستاد جوانان روحانی آزاد شد

سعید الله بداشتی، رییس سازمان جوانان مجمع پیروان خط امام و رییس ستاد جوانان حسن روحانی پس از نزدیک به 2 هفته بازداشت انفرادی ساعتی پیش آزاد شد.