• صفحه اصلی
  • » تفهیم اتهام “اقدام تبلیغی علیه نظام” به فرزند شهید حجت نظری...

» سردار شهید حجت نظری

تفهیم اتهام “اقدام تبلیغی علیه نظام” به فرزند شهید حجت نظری

بشیر نظری فرزند سردار شهید حجت نظری با اعلام خبر تفهیم اتهام “اقدام تبلیغی علیه نظام” به خود و آزادی اش به قید کفالت در صفحه فیس بوک شخصی اش نوشته است: شنبه‌ی گذشته(چهارم آبان) هم‌راه با مادرم(به عنوان کفیل) به شعبه‌ی دوم بازپرسی اوین رفتیم. در صحبت با بازپرس، متوجه شدم دو اتهام دیگر از سوی کارشناس پرونده متوجه بنده بوده که خوش‌بختانه خود ایشان دو اتهام دیگر را وارد ندانسته بود.