• صفحه اصلی
  • » سرانه کار مفید‌ ‌‌در ایران سالانه تنها 800 ساعت است...

» سرانه کار در ایران

سرانه کار مفید‌ ‌‌در ایران سالانه تنها 800 ساعت است

” ایران از بیشترین میزان تعطیلات رسمی برخوردار است و این در حالی است که اگرچه تعداد روزهای تعطیلی به کل روزهاکشور ی سال در ایران حدود 4‌/‌0 است در برخی از کشورها این رقم به کمتر از 1‌/‌0 می‌رسد. “