• صفحه اصلی
  • » لحن ملایم‌ باراک اوباما درباره ایران در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل...

» سخنرانی مجمع عمومی

لحن ملایم‌ باراک اوباما درباره ایران در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل

وی در زمانی که از خطر سلاح های شیمیایی سخن میگفت ایران را یکی از قربانیان سلاح های شیمیایی دانست. وی همچنین در این سخنان به فتوای رهبری درباره منع استفاده و ساخت سلاح اتمی اشاره کرد و در عین حال تصریح کرد که این گونه سخنان باید در عمل نیز راستایی آزمایی شود.