» ستاد اقامه نماز

کمبود ۷۲ هزار مسجد در کشور

در حالی که تاکنون بارها محسن قرائتی رییس ستاد اقامه نماز در کشور از خالی بودن مساجد موجود انتقاد کرده است، رئیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور می گوید در کشور با کمبود ۷۲ هزار مسجد مواجه هستیم.