» سبحانیان

20درصد داروهای وارداتی قاچاق است

سبحانیان گفت: متاسفانه 15 تا 20 درصد داروهای وارداتی کشور به صورت قاچاق وارد بازار دارویی می شود که نمی توان به آنها اطمینان و اعتماد کرد.