• صفحه اصلی
  • » ساعات کاری در ماه رمضان: 9 صبح تا 14:30...

» ساعات کاری

ساعات کاری در ماه رمضان: 9 صبح تا 14:30

ماه مبارک مانع از اضافه‌کاری نیست و مقررات ناظر بر اضافه‌کار در این ماه تغییر نمی‌کند. هم‌چنین کارکنان به ازای اضافه‌کاری خود حقوق دریافت خواهند کرد.