• صفحه اصلی
  • » کاهش 38.2 درصدی ساخت و ساز مسکن در تهران...

» ساخت و ساز مسکن

کاهش 38.2 درصدی ساخت و ساز مسکن در تهران

در زمستان سال گذشته واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران کاهش 38.2 درصدی و در سایر شهرداری های کشورکاهش 9.2 درصدی را نسبت به زمستان سال 90 داشته است.