• صفحه اصلی
  • » تجمع اعتراضی آزاده ها مقابل ساختمان بنیاد شهید...

» ساختمان بنیاد شهید

تجمع اعتراضی آزاده ها مقابل ساختمان بنیاد شهید

افراد آزاده که سال ها در اسارت رژیم بعثی عراق بوده اند نسبت به برخی سیاست های بنیاد شهید اعتراض دارند.