• صفحه اصلی
  • » روزه سیاسی زندانیان رجایی شهر در همبستگی با زندانیان بند 350...

» زندانیان رجایی شهر

روزه سیاسی زندانیان رجایی شهر در همبستگی با زندانیان بند 350

پیش از این هشت زندانی سیاسی زندان رجایی شهر با صدور بیانیه ای از اعتصاب کنندگان خواسته بودند که به اعتصاب خود پایان دهند.